Shërbimet

Projektim

Hartimi i projekteve të ndryshme, projektet ideore, projektet zbatuese, duke përfshirë matjet gjeodezike si dhe shqyrtimet gjeomekanike të nevojshme sipas normave dhe ligjeve në fuqi në fushën e projektimit.

Hartimi i projekteve për objektet e ndryshme si më poshtë:

  • Shtëpi individuale banimi
  • Objekte kolektive banimi
  • Objekte afariste
  • Objekte administrative
  • Objekte industriale